ПИСЬМЕННИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ

/Files/images/pusmennuj.jpgзавідувач кафедрою атомних електричних станцій і інженерної теплофізики

Декан теплоенергетичного факультету, завідуючий кафедрою атомних електростанцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Народився 7 жовтня 1947 р. в м. Києві. Працює в НТУУ “КПІ” з 1972 року після закінчення теплоенергетичного факультету “КПІ”: з 1972 р. по 1973 р. - інженер проблемної лабораторії теплообміну та газодинаміки, з 1973 р. по 1987 р. - асистент кафедри парогенераторобудування та інженерної теплофізики, з 1987 р. по 1995 р. - доцент, з 1995 р. по теперішний час завідуючий кафедрою атомних електростанцій та інженерної теплофізики, а з 2001 року - декан теплоенергетичного факультету.

Професор Письменний Є.М. є відомим вченим в галузі енергетики, енергомашинобудування, теплофізики. Йому належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, розробки прогресивних енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Його фундаментальні роботи з дослідження структури течії та теплообміну в пакетах поперечно-оребрених труб широко відомі і одержали міжнародне визнання. Вони є суттєвим внеском у розвиток та поглиблення теорії конвективного теплообміну, складають основу наукового напрямку, пов’язаного з підвищенням теплоаеродинамічної ефективності елементів енергетичного обладнання і розробкою нормативних методів розрахунку їх характеристик. На основі виявлених закономірностей Письменним Є. М. запропоновані нові методи інтенсифікації теплообміну і нові типи розвинутих поверхонь нагріву, застосування яких дозволяє значно знижувати металоємність енергетичного обладнання, поліпшувати його експлуатаційні характеристики.

До найбільш вагомих практичних результатів слід віднести розроблені Письменним Є. М. інженерні методики розрахунку теплообміну і аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь, які стали основою Керівного технічного матеріалу Міненергомаша СРСР РТМ 108.030.140-87 “Розрахунок і рекомендації з проектування поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагріву стаціонарних котлів” і розділів “Нормативного методу теплового розрахунку котлів” останніх редакцій. Результати розробок і досліджень успішно використовуються при створенні котлів-утилізаторів ГТУ і ПГУ, конвективних поверхонь енергетичних і промислових котлів, систем утилізації теплоти викидних потоків, які впроваджені в різних галузях народного господарства.

Письменний Є.М. - один з провідних викладачів і організаторів навчального процесу НТУУ “КПІ”. Під його безпосереднім керівництвом провадиться підготовка спеціалістів високої кваліфікації для енергетики і промисловості України та інших країн світу. Він читає такі курси: ”Тепло- і масообмін”, ”Турбулентність і методи її вимірювання”, ”Основи теорії пограничного шару” та ін. Нагороджений почесними знаками “Відмінник освіти України”, “Почесний енергетик України”, “Почесний працівник атомної енергетики ”, є лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливо-енергетичного конкурсу” в номінації “Вчений”. Він є автором і співавтором більш ніж 200 наукових праць, патентів і винаходів, в тому числі 5 підручників і навчальних посібників, а також 4-х монографій, які видані в Україні та за кордоном. Він є єдиним представником України в авторському колективі “Нормативного методу теплового розрахунку котлів” двох останніх редакцій. Ним підготовлено 5 кандидатів технічних наук, провадиться наукове керівництво ще 4 аспірантами і докторантами.

Професор Письменний Є.М. є членом експертної Ради ВАК України, двох спеціалізованих Рад з присудження вчених ступенів, членом редколегії 5 наукових журналів, експертної Ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії МОН України, членом науково-методичної комісії МОН України з енергетики, членом Правління Українського ядерного суспільства, членом експертної Ради з енергетики при Державному комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки.

ШИРОКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

/Files/images/shurokov.jpgпрофесор

Закінчив Уральський політехнічний інститут, 1961р. З 1961 по 1980 р. проробив на Білоярській АЕС, де пройшов шлях від молодого спеціаліста до головного інженера станції. Приймав особисту участь у здійсненні ядерного перегріву пари, будівництві та пуску найкрупнішого блока світу з реакторами на швидких нейтронах, вніс вагомий внесок у розробку унікального устаткування, технологічних режимів, спрямованих на підвищення надійності і безпеки роботи знову введеними АЕС. З 1980 по 1988 рр. працював начальником Управління атомної енергетики Міненерго УРСР, здійснював керівництво пуску 1-го та 2-го блоків Рівненської АЕС та приймав безпосереднє рішення технічних питань при будівництві блоків Кримської, Одеської і Чигиринської АЕС.

Широков С. В. обраний на вакантну посаду доцента кафедри АЕС та ІТФ з 1981 року, а потім призначений на посаду професора цієї кафедри.

Широков С. В. протягом багатьох років є провідним лектором кафедри. Ним підготовлено і поставлено 5 нових курсів лекцій, які читає на високому науковометодичному рівні, серед яких базові курси: “Теорія ядерних реакторів”, “Енергетичні атомні реактори”, “Нестаціонарні процеси й управління ядерними реакторами”. Він підготував трьох кандидатів технічних наук, у даний час веде підготовку одного аспіранта.

За результатами наукової діяльності ним видано більше 43 наукових праць. Ним написані та видані 6 підручників: “Фізика ядерних реакторів”, “Ядерні енергетичні реактори”, “Нестаціонарні процеси у ядерних реакторах”, “Оцінка дії об’єктів енергетики на оточуюче середовище”, “Базові енергоустановки і технології виробництва енергії з урахуванням екологічних аспектів”, “Енергетичні установки та оточуюче середовище” , ”Безпека атомних станцій. Введення в безпеку ядерних технологій” та біля 10 методичних вказівок.

Широков С. В. користується великою повагою і авторитетом студентів і співробітників ТЕФ за його викладацький талант, наукові здобутки, організаційні здібності, багатий життєвий досвід та високі людські якості.

Широков С. В. є членом наукової ради НАН України проблеми “Ядерна фізика та атомна енергетика”, членом робочої групи Мінтопенерго України щодо перспектив використання технології реакторів на швидких нейтронах.

ТУЗ ВАЛЕРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ

/Files/images/tyz.jpgпрофесор

Закінчив у 1979 році Київський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію “інженер – механік” за фахом “парогенераторобудування” .

Після закінчення КПІ, служив в лавах збройних сил в Закавказькому військовому окрузі – командиром взводу. Звільнившись в запас у 1981р., прийшов на роботу на кафедру ТПТ на посаду старшого інженера, а з 1998 року на кафедру АЕС та ІТФ.

В 1990р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Контактний тепломасообмінний апарат з пористою насадкою для паливної системи промислової ГТУ”.

На кафедрі викладає такі дисципліни : “Парові котли”, “Теплообмін в газовому тракті парових котлів”, “Експлуатація парових котлів”, “Налагодження та пуск парових котлів”.

Фахові інтереси полягають в дослідженні процесів тепло- і масообміну в двофазних системах, а також в розробці систем паливоприготування та утилізації теплоти відпрацьованих газів ГТУ.

За результатами досліджень опубліковано більше 50–ти наукових праць. Нагороджений знаком “Відмінник енергетики України”.

ВАСИЛЬЄВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

/Files/images/vasiljev.jpgдоцент

Васильєв А.Ф. працює у НТУУ „КПІ” з 1969 року, після закінчення КПІ з відзнакою зі спеціальності „Теплофізика”, був Ленінським стипендіатом.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук з березня 1974 р., дисертацію захистив у Київському політехнічному інституті на тему: „Дослідження критичних теплових потоків у кільцевих каналах при нерівномірному тепловиділенні по довжині в умовах вимушеної конвекції”.

Вчене звання: старший науковий співробітник зі спеціальності „Теплофізика”, присвоєне ВАК СРСР у 1977 р.; доцент зі спеціальності „Теплофізика”, присвоєне ВАК України з жовтня 1992 р.

Основними напрямками науково-дослідної роботи є: інтенсифікація теплообміну у кільцевих каналах; розробка методик термостабілізації радіоелектронних апаратів та інше.

Васильєв А.Ф. читав курс „Теплопередача” для студентів спеціальності „Теплофізика” та курс „Парогенератори” для студентів ТЕС та АЕС, читає лекції по дисциплінам: „Температурні режими та охолодження радіоелектронних приладів”; „Насосне обладнання АЕС”; „Ядерні енергетичні реактори”.

Васильєв А.Ф. має більше 100 наукових статей та учбово-методичних праць, з яких 25 надруковано в зарубіжних виданнях.

Виконував обов'язки заступника декана ТЕФ з навчально-виховної роботи з 1977 по 1989 рік та з червня 2001 року до цього часу.

Майстер спорту СРСР з багатоборства, в теперішній час займається волейболом та тенісом.

КОНЬШИН ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

/Files/images/konshun.jpgдоцент

Закінчив у 1969 році теплоенергетичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю ”Парогенераторобудування”. З серпня цього року і по теперішній час працює на кафедрі атомних електричних станцій та інженерної теплофізіки. В 1975 році закінчив аспірантуру за спеціальністю ”Теплофізика”. В 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Исследование изобарных интегральных теплот конденсации фракций нефтей базовых месторождений СССР”.

З 1978 року – на педагогічній роботі.

Викладає такі дисципліни: ”Водопідготовка та водно-хімічні режими котельних агрегатів”, ”Технологія теплоносіїв АЕС”, ”Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин”.

Веде наукову роботу; виконує обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 по захисту докторських та кандидатських дисертацій. Має 40 науково-методичних публікацій.

Коньшин В. І. є заступником декана ТЕФ по заочній формі навчання, та по роботі з іноземними студентами факультету.

КРАВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

/Files/images/kravez.jpgдоцент

Народився 11 листопада 1946 р. у місті Бійськ, Алтайського краю.

Освіта – вища, закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.

Вчений ступінь, вчене звання – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Має державні нагороди – Изобретатель СССР – 1984 г., Нагрудний знак „Відмінник енергетики України” – 2003 р.

Педагогічна діяльність – Лекційні курси: „Основи наукових досліджень”, „Теплогідравлічні процеси в енергетичних установках”.

Керівництво курсовими та дипломними роботами бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Керівництво науково-дослідною роботою студентів. Є керівником держбюджетної науково-дослідної роботи.

Напрямок наукової діяльності: Теплообмін при мініатюризації випаровувальних систем охолодження. Дослідження теплообміну при кипінні на поверхнях малого розміру. Дослідження теплопередаючих характеристик та розробка конструкцій мініатюрних теплових труб. Дослідження теплопередаючих характеристик та розробка конструкцій капілярних пульсуючих теплових труб.

Має 67 наукових публікацій, з яких 5 авторських свідоцтв та 8 патентів України.

Під його керівництвом проведений комплекс робіт із упровадження розробок лабораторії теплових труб на підприємствах: СКБ БП м. Баку, комбінат "Прогрес" м. Ірпінь, комбінат "Теплозвукоізоляція" п. Беличи, НПО „Електронмаш” м. Київ, „Атом Комплекс Прилад” м.Київ та ін.

МАРИНЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

/Files/images/marunenko.jpgдоцент

Закінчив Київський політехнічний інститут. Спеціальність – парогенераторобудування.

Тема дисертаційної роботи : ”Моделювання теплових процесів в ребрах за складних умов теплообміну”.

Викладає дисципліни: ”Парові котли”, ”Допоміжне обладнання котельних установок”, ”Монтаж та ремонт парових котлів”, ”Технологія котлобудування”.

Наукові інтереси – моделювання температурних режимів ребер за різних умов теплообміну, чисельне і експериментальне моделювання теплових процесів в системі „Ребро – стінка”.

Основні навчально-методичні праці: 1. Босий В. В., Мариненко В. І. Моделювання теплових режимів ребер при різних умовах теплообміну: Навч. посібник. – К.: Мін. освіти України, 1996. – 116 с. 2. Мариненко В. И., Давыденко Б. В. Методика определения коэффициента теплоотдачи на оребренной стенке// ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія. - 2002. - № 1. 3. Мариненко В. И., Давыденко Б. В. Определение коэффициента теплоотдачи на оребренной стенке// Энергетика и электрификация. – 2002. - № 3. 4. Мариненко В. И., Давыденко Б. В., Давыденко А. Б. Особенности методики расчета теплоизоляции высокотемпературных печей.: Иновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности/ Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. К.: Знания Украины, 2004.

РОГАЧОВ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

/Files/images/rogachev.jpgдоцент

Закінчив теплоенергетичний факультет НТУУ ”КПІ”. Спеціальність – ”Парогенераторобудування”.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію ”Теплообмін на вхідній ділянці труби при течії з відривом”.

Читає такі курси: - Енергетичні котельні установки; - Котельні установки ТЕС; - Діагностика та надійність парових котлів; - Обробка води на ТЕС і АЕС.

Наукові інтереси – розробка і дослідження високоефективних поверхонь нагріву для енергетичного обладнання; розробка і дослідження малогабаритних оребрених поверхонь для елементів систем охолодження РЕА, ЕОМ; підготовка та проведення досліджень теплових режимів і тепловакуумних випробувань мікросупутників, приладів та обладнання космічного призначення.

ЧОРНОБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

/Files/images/chornobaj.jpgдоцент

Чорнобай В. О. працює у НТУУ “КПІ” з 1961 року після закінчення КПІ з відзнакою з спеціальності «Теплові електричні станції» Його трудова діяльність: з 1961 р. по 1963 р. – інженер, з 1963 р. по 1966 р. – аспірант, з 1966 р. по 1972 р. – старший науковий співробітник, з 1972 р. по 1972 р. – старший викладач, з 1973 р. – доцент кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики.

В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію. В 1985 - 1988 р.р. працював викладачем в Національному інституті легкої промисловості м. Будермес АНДР.

Доцент Чорнобай В. О. є відомим вченим в галузі енергетики, теплофізики. Йому належить цикл наукових досліджень в напрямку підвищення ефективності та надійності теплообмінного обладнання, яке працює в умовах високофорсованого теплообміну; досліджень кризи теплообміну в різноманітних каналах при кипінні в умовах вимушеної конвекції.

За період науково-педагогічної діяльності підготовлено більше 20 звітів по результатам НДР, більше 10 методичних вказівок по різноманітним дисциплінам, він автор і співавтор біля 100 наукових праць.

Чорнобай В. О. є одним з провідних викладачів учбового процесу НТУУ “КПІ”. Під його безпосереднім керівництвом готуються спеціалісти високої кваліфікації для потреб енергетики і промисловості України та інших країн світу.

ШЕВЕЛЬ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ

/Files/images/shevel.jpgдоцент

Після закінчення Київського політехнічного інституту в 1981 р. за спеціальністю „Теплофізика" був залишений для роботи на кафедрі «Парогенераторобудування та інженерної теплофізики», де працював на посадах інженера, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Теплообмін та гідродинаміка у теплових трубах, що обертаються зі зміщеною віссю обертання". Ним опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць.

Читає лекції з курсів "Тепломасообмін", "Парогенератори та теплообмінники АЕС", "Теплообмінники та теплоносії", керує курсовим та дипломним проектуванням, виробничою та переддипломною практикою студентів, атестаційними роботами магістрів.

Займається науково-дослідницькою роботою, пов’язаною з розробкою систем охолодження на основі теплових труб.

ЛЕБЕДЬ НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

/Files/images/lebed.jpgстарший викладач

Закінчила Національний технічний університет України ”Київський політехнічний інститут” за спеціальністю ”Теплофізика”.

Захистила кандидатську дисертацію на тему ”Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками”.

Викладає такі дисципліни: “Інформаційні технології”, “Тепломасообмін” (практичні та лаботарні заняття), “Топочні процеси та обладнання”, “Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ” (практичні та лабораторні заняття), “Методи та засоби комп'ютерного моделювання у теплофізиці”, “Наукові дослідження та комп'ютерна обробка”.

Наукові направлення, що цікавлять - процеси тепломасообміну, методи комп'ютерного моделювання у теплофізиці, інформаційні технології.

ПЛЮСНОВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

/Files/images/plysnova.jpgстарший викладач

У 1974 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю ”Турбінобудування” і почала працювати на кафедрі ”Турбін” науковим співробітником. Працювала по розробці та дослідженню малотоксичних камер спалювання.

Має 23 наукові публікаціі, з них 5 авторских свідоцтв, патент Республіки Куба, бронзову медаль з виставки передового досвіду в м. Москва.

З 1994 року працює на кафедрі АЕС та ІТФ у посаді викладача, де читає наступні курси: 1. Котельні установки промислових підприємств та електростанцій; 2.Загальна екологія; 3. Захист навколишнього середовища від шкідливих викідів котлів; 4. Паливо та пальникові пристрої; 5. Тепообмін в газовому тракті котла.

На кафедрі відповідає за методичний напрямок по спеціальності ”Котли та реактори”. Приймає участь в читанні лекцій МІПО ТЕФ.

СЕМЕНЯКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

/Files/images/semenako.jpgасистент

Працювати почав ще студентом у ВАТ ”Інститут прикладних досліджень в енергетиці” на посаді молодшого наукового співробітника.

У 2007 році, після закінчення магістратури НТУУ ”КПІ” за спеціальністю ”Котли та реактори”, залишився на кафедрі на посаді асистента.

Область наукових інтересів – розробка і дослідження високоефективних поверхонь нагріву для енергетичного обладнання, інтенсифікація процесів теплообміну; розробка високоефективних теплогенеручих систем побутового призначення.

Кiлькiсть переглядiв: 281

Коментарi

  • Quick Loan

    2018-03-14 21:17:48

    installment loans installment loans installment loans online [url=http://installmentloans.bid]installment loans[/url]...